logo

IC-A120航空电台适配航空专用耳麦应用

行业前瞻 2020.10.26 1895人浏览过

一 简介

 IC-A120航空电台除配一般手咪HM-216实现传统方式对讲通讯外,因航空环境防噪,安全需要可通过选件OPC-871A实现专业航空耳麦的配置。


                                             


OPC-871A 选件功能

ICOM公司OPC-871A选件实现外接耳麦的收发转接应用,一边连接主机内部专用插头,另一端适配航空标准耳麦如David Clark co.的戴维克拉克航空耳麦,在直升飞机上经常看到。

                                  


该OPC-871A需要插头为两个6.35cm和5.25cm的大插头的专用耳麦。

热门资讯